Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Opinie prawne oraz doradztwo w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przykładowa problematyka spraw:

 • • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • • Opiniowanie procesów sporządzania i uchwalania m.p.z.p.
 • • Odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek uchwalenia m.p.z.p.
 • • Roszczenia o wykup nieruchomości wskutek uchwalenia m.p.z.p.
 • • Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w sprawie m.p.z.p.
 • • Decyzja o warunkach zabudowy
 • • Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 • • Gminne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • • Opłata planistyczna
 • • Uchwała reklamowa
 • • Sytuowanie obiektów małej architektury, szyldów, tablic i urządzeń reklamowych
 • • Miejscowy plan rewitalizacji
 • • Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitarnym
 • • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich
 • • Zabudowa siedliskowa