Publikacje

Specustawy
inwestycyjno-budowlane


Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich


Tomasz Bąkowski (autor)
"Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich - Problematyka administracyjnoprawna" - monografia poświęcona problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Autor publikacji w sposób kompleksowy odnosi się do prawnoadministracyjnych aspektów zagadnienia.

Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy


Tomasz Bąkowski (redaktor)
"Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy" - monografia stanowi interdyscyplinarną refleksję naukową nad "rozlewaniem" się zabudowy oraz jej nadmierną koncentracją.

Ustawa o rewitalizacji
Komentarz


Tomasz Bąkowski (redaktor)
"Ustawa o rewitalizacji" - publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematów związanych z procesem rewitalizacji. Pozycja adresowana jest do pracowników sektora administracji publicznej, przedsiębiorców branży budowlanej oraz prawników praktyków.

Jawność i jej
ograniczenia


Tomasz Bąkowski (redaktor)
"Jawność i jej ograniczenia - Model regulacji" - publikacja jest zwieńczeniem serii poświęconej problemom jawności, powstałej pod redakcją dr hab. Grażyny Szpor, prof. UKSW. Zachęcamy do zapoznania się z tomem XII.

Wolność
zabudowy


Tomasz Bąkowski (redaktor)
"Wolność zabudowy - Mity a normatywna rzeczywistość" - koncepcja wolności zabudowy zostaje skonfrontowana z przepisami urbanistyczno-budowlanymi, prawa cywilnego i podstawowymi zasadami wynikającymi z Konstytucji. Autorzy starali się określić jego granice i zastosowanie w praktyce.

Ustawa o Związkach
Metropolitalnych


Tomasz Bąkowski (redaktor)
Komentarz do Ustawy o Związkach Metropolitalnych.

Leksykon Prawa
Administracyjnego


Tomasz Bąkowski (współredaktor)
"Leksykon Prawa Administracyjnego - materialnego" - zawiera 100 podstawowych pojęć i instytucji związanych z tą dziedziną prawa i mających zastosowanie do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych – stanowiąc wprowadzenie do ogólnej problematyki prawa administracyjnego.

Proces
inwestycyjno-budowlany


Tomasz Bąkowski (współrautor)
"Proces inwestycyjno-budowlany zagadnienia administracyjno-prawne." Centralnym pojęciem determinującym treść niniejszego opracowania jest proces inwestycyjno-budowlany. Publikacja skupia się na poszczególnych fazach tego procesu, omawia główne instytucje i problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i prawem budowlanym.

Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu


Tomasz Bąkowski (autor)
"Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" - jest to pierwsza na rynku wydawniczym książka poświęcona problematyce wydawania decyzji administracyjnej dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Orzecznictwo
w systemie prawa


Tomasz Bąkowski (współredaktor)
"Orzecznictwo w systemie prawa." Ii Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska - Gdańsk, 17-18 września 2007.

Zasady techniki
prawodawczej


Tomasz Bąkowski (współautor)
"Zasady techniki prawodawczej - Komentarz do rozporządzenia." Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Opracowanie kierowane do prawników, uczestników procesu legislacyjnego, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Ustawa o planowaniu
i zagospodarowywaniu przestrzennym


Tomasz Bąkowski (autor)
"Ustawa o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym - komentarz." Niniejszy komentarz ma na celu przybliżenie obowiązującego porządku prawnego, jest również próbą odpowiedzi na liczne pytania rodzące się przy wykładni i stosowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych jej zadań


Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych jej zadań.

Prawotwórstwo sądów administracyjnych


Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)
Prawotwórstwo sądów administracyjnych.

Samorząd terytorialny.
Instytucje - Wspólnoty - Mieszkańcy


Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)
Dwujęzyczna (rosyjsko-ukraińska) publikacja naukowa pt. "Samorząd terytorialny. Instytucje - Wspólnoty - Mieszkańcy".

Zagadnienie Think Tankow
w ujeciu interdyscyplinarnym


Tomasz Bąkowski (współautor)
"Zagadnienie Think Tankow w ujeciu interdyscyplinarnym". Jest to pierwsza książka prezentująca think tanki w ujęciu interdyscyplinarnym. Publikacja przedstawia wybrane problemy think tanków w preperktywie globalnej, europejskiej i krajowej.

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki
w świetle zasady pomocniczości


Tomasz Bąkowski (autor)
"Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości". Praca w niezmiernie szerokim kontekście przedstawia sytuację prawną jednostki kreowaną przez normy administracyjnego prawa materialnego w świetle zasady pomocniczości. (z recenzji prof. UKSW Z. Cieślaka).

Zarys legislacji
administracyjnej


Tomasz Bąkowski (współautor)
"Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej." Publikacja została przygotowana z myślą o osobach związanych z działalnością legislacyjną na różnych szczeblach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem radnych jednostek samorządu terytorialnego.

w trzydziestolecie przywrócenia samorządu terytorialnego do polskiego porządku ustrojowego


Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)

25 lat samorządu
terytorialnego w Polsce


Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)