Polityka prywatności

POLITYKa PRYWATNOŚCI

Profesor Tomasz Bąkowski Biuro Ekspertyz Prawnych


Biuro przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administrator


Administratorem Państwa danych osobowych jest Profesor Tomasz Bąkowski Biuro Ekspertyz Prawnych z siedzibą w Baninie, ul. Kalinowa 13, 80-297 Banino, NIP 5831319126, e-mail: biuro@profesorbakowski.pl, zwane dalej Biurem.

2. Dane


Biuro przechowuje i przetwarza dane niezbędne do świadczenia obsługi prawnej. Procesy przechowywania i przetwarzania danych są ściśle związane z realizacją celów określonych w ust 3. Pojęcie danych w szczególności odnosi się do: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numerów identyfikujących (NIP, PESEL, REGON) oraz innych danych przekazanych Biuru, w tym informacji objętych tajemnicą zawodową, czy tajemnicą przedsiębiorstwa. w przypadku korzystania ze strony internetowej Biura, serwer automatycznie gromadzi numery IP użytkowników oraz zapisuje pliki cookies.

3. Cele


Biuro przechowuje i przetwarza Państwa dane w celu:

 • - świadczenia obsługi prawnej;
 • - prowadzenia korespondencji;
 • - administrowania stroną internetową;
 • - obsługi zapytań ofertowych i dokonania wyceny usługi;
 • - zawarcia umowy i wykonania usługi;
 • - wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • - prowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników.

4. Formularz kontaktowy


Korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Biura, wyrażacie Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych zawartych w formularzu. Dane przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z celami wskazanymi w ust. 3.

5. Przekazanie danych


Państwa dane, w ramach realizacji celów wskazanych w ust. 3, mogą zostać przekazane pracownikom Biura oraz podmiotom współpracującym z Biurem. Biuro może być także zmuszone do udostępnienia Państwa danych na podstawie wymogu wynikającego z przepisów prawa, decyzji organu, bądź orzeczenia sądu.

6. Uprawnienia


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo możliwość:

 • - wglądu do swoich danych osobowych;
 • - sprostowania danych osobowych;
 • - usunięcia danych osobowych;
 • - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień prosimy o przesłanie pisemnego oświadczenie skierowanego na adres Biura, za pośrednictwem poczty lub e-mail: biuro@profesorbakowski.pl

7. Okres przetwarzania


Biuro przechowuje i przetwarza Państwa dane w okresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w ust. 3, jednak nie dłużej niż czas wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji oraz  maksymalny czas przedawnienia roszczeń. Po upływie powyższych terminów, bądź też zrealizowaniu celów o których mowa w ust. 3, Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

8. Profilowanie i procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji


Biuro nie wykorzystuje Państwa danych w celu profilowania oraz w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Postanowienia końcowe


W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.