Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Opinie prawne oraz doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony zabytków.

Przykładowa problematyka spraw:

  • • Prawo budowlane a ochrona konserwatorska
  • • Rewitalizacja i remonty obiektów zabytkowych
  • • Wpis do rejestru i wykreślenia z rejestru zabytków
  • • Objęcie ochroną konserwatorską
  • • Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej
  • • Pozwolenie na roboty budowlane w obiekcie objętym ochroną konserwatorską